Jelcz-Laskowice, 24.10.2023r.

 

 

Informacja o wyborze

biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki

za lata 2023 i 2024

 

 

Informuję, że po przeprowadzeniu konkursu Uchwałą Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach nr 10/2023 z dnia 24.10.2023r. do badania sprawozdania finansowego Spółki na lata obrotowe 2023 i 2024 została wybrana firma:

 Biuro Doradztwa i Usług „HERA” Sp. z o.o., 

41-206 Sosnowiec, ul. Żytnia 13

 

 

                                                  Przewodniczący Rady Nadzorczej ZGM-TBS Sp. z o.o.

                                                                          w Jelczu-Laskowicach

                                                                                Jerzy Urbaniak 


Jelcz-Laskowice, 09.10.2023 r.


Ogłoszenie dotyczące przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2023 oraz rok 2024

 

Rada Nadzorcza Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Techników 29 w Jelczu Laskowicach

zaprasza

uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 i rok 2024 oraz sporządzenie pisemnej opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego.

 

Oferta biegłego rewidenta powinna zawierać:

 • informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, o wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do zbadania sprawozdań finansowych, informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów;
 • aktualny odpis z rejestru sądowego i NIP;
 • oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków
  do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;
 • cenę netto w złotych za przeprowadzenie badań, sporządzenie pisemnych opinii o badanych Sprawozdaniach Finansowych wraz z raportem z badania tych sprawozdań uwzględniając wszystkie koszty jakie musi ponieść oferent;
 • określenie składu zespołu przeprowadzającego badania, z uwzględnieniem osób posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie działalności Towarzystw Budownictwa Społecznego;
 • wskazanie metod i terminów badania sprawozdań finansowych;
 • projekt umowy z uwzględnieniem warunków zawartych w ogłoszeniu;
 • wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat wraz z referencjami, w tym z branży,
  w której działa Spółka.

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej adresem zwrotnym wraz z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2023 i 2024r.” do dnia 24.10.2023r. do godziny 12:00 w sekretariacie Spółki. Otwarcie kopert nastąpi do 14 dni od upłynięcia terminu składania ofert w siedzibie Spółki.

 

Dodatkowe informacje:

 • termin przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych oraz przedłożenia opinii i raportu ustala się odpowiednio na 31.03.2024r. oraz 31.03.2025r.;
 • oferty złożone po upływie określonego terminu ich przyjmowania nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu oferty do Spółki).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 71 318-81-47 (wewnętrzny 24) u Głównego Księgowego Spółki w dni robocze, w godzinach 8:00-14:00.

 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej –
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o

inż. Jerzy Urbaniak