OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o. informuje, że będzie przeprowadzany przegląd instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych wg. poniższego harmonogramu:

- 27.02.2023r. (poniedziałek), godz. 8:00 - 13:00 --> budynek przy ul. Oławskiej 51-53, 55-57, 59-61;

- 28.02.2023r. (wtorek), godz. 8:00 - 13:00 --> budynek przy Al. Wolności 38A-B, 40A-B oraz ul. Mieszka I 2-4-6;

- 01.03.2023r. (środa), godz. 8:00 - 13:00 --> budynek przy ul. Mieszka I 8-10-12, 14-16-18;

- 02.03.2023r. (czwartek), godz. 8:00 - 13:00 --> budynek przy Al. Wolności 34A-B, oraz ul. Mieszka I 20-22-24;

- 03.03.2023r. (piątek), godz. 8:00 - 11:00 --> budynek przy Al. Wolności 36A-B.

Mieszkańców prosimy o obecność i udostępnienie lokalu.


Jelcz-Laskowice, 07.12.2021r.


 

 

Informacja o wyborze

biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki

za lata 2021 i 2022

 

 

Informuję, że po przeprowadzeniu konkursu Uchwałą Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach nr 14/2021 z dnia 07.12.2021r. do badania sprawozdania finansowego Spółki na lata obrotowe 2021 i 2022 została wybrana firma:

 

Biuro Doradztwa i Usług „HERA” Sp. z o.o.,

41-206 Sosnowiec, ul. Żytnia 13

 


                                                  Przewodniczący Rady Nadzorczej ZGM-TBS Sp. z o.o.

                                                                          w Jelczu-Laskowicach

        

                                                                                Jerzy Urbaniak

Jelcz-Laskowice, 15.11.2021


Ogłoszenie dotyczące przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz rok 2022

 

Rada Nadzorcza Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Techników 29 w Jelczu Laskowicach

zaprasza

uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 i rok 2022 oraz sporządzenie pisemnej opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego.

 

Oferta biegłego rewidenta powinna zawierać:

 • informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, o wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do zbadania sprawozdań finansowych, informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów;
 • aktualny odpis z rejestru sądowego i NIP;
 • oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków
  do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;
 • cenę netto w złotych za przeprowadzenie badań, sporządzenie pisemnych opinii o badanych Sprawozdaniach Finansowych wraz z raportem z badania tych sprawozdań uwzględniając wszystkie koszty jakie musi ponieść oferent;
 • określenie składu zespołu przeprowadzającego badania, z uwzględnieniem osób posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie działalności Towarzystw Budownictwa Społecznego;
 • wskazanie metod i terminów badania sprawozdań finansowych;
 • projekt umowy z uwzględnieniem warunków zawartych w ogłoszeniu;
 • wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat wraz z referencjami, w tym z branży,
  w której działa Spółka.

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej adresem zwrotnym wraz z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2021 i 2022r.” do dnia 30.11.2021r. do godziny 12:00 w sekretariacie Spółki. Otwarcie kopert nastąpi do 14 dni od upłynięcia terminu składania ofert w siedzibie Spółki.

 

Dodatkowe informacje:

 • termin przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych oraz przedłożenia opinii i raportu ustala się odpowiednio na 28.02.2022r. oraz 28.02.2023r.;
 • oferty złożone po upływie określonego terminu ich przyjmowania nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu oferty do Spółki).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 71 318-81-47 (wewnętrzny 24) u Głównego Księgowego Spółki w dni robocze, w godzinach 8:00-14:00.

 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej –
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o

inż. Jerzy Urbaniak
Jelcz-Laskowice, 05.11.2020r.

UWAGA WAŻNA INFORMACJA!

 

        W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i w trosce o bezpieczeństwo pracowników i interesantów informuję, że bezpośrednie przyjmowanie osób zainteresowanych jest możliwe w sytuacji gdy nie ma innej możliwości po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Wszystkie inne zgłoszenia i sprawy należy realizować telefonicznie lub pocztą e-mailową. Rozwiązanie takie będzie obowiązywać do odwołania.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy. Zostały one wprowadzone dla dobra nas wszystkich.     

   

Tel.: (71) 318-81-47, 318-88-31

E-MAILE:

Sekretariat: sekretariat@zgm-tbs.com

Dział Techniczny: barbara.kowalenko@zgm-tbs.com

Dział Czynszu: czynsze@zgm-tbs.com

Telefon w przypadku awarii:
510-057-031

     


Jelcz-Laskowice, 12.12.2019r.


Informacja o wyborze

biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki

za lata 2019 i 2020

 

 Informuję, że po przeprowadzeniu konkursu Uchwałą Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach nr 13/2019 z dnia 12.12.2019r. do badania sprawozdania finansowego Spółki na lata obrotowe 2019 i 2020 została wybrana firma:

 

HERA Sp. z o.o., 41-206 Sosnowiec, ul. Żytnia 13

Oddział: 50-950 Wrocław, ul. Wita Stwosza 16

 

 

                                                  Przewodniczący Rady Nadzorczej ZGM-TBS Sp. z o.o.

                                                                          w Jelczu-Laskowicach

                                                                             inż. Jerzy Urbaniak


 

Ogłoszenie dotyczące przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz rok 2020

 

Rada Nadzorcza Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Techników 29 w Jelczu Laskowicach

zaprasza

uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i rok 2020 oraz sporządzenie pisemnej opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego.

 

Oferta biegłego rewidenta powinna zawierać:

 • informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, o wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do zbadania sprawozdań finansowych, informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów;
 • aktualny odpis z rejestru sądowego i NIP;
 • oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków
  do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;
 • cenę netto w złotych za przeprowadzenie badań, sporządzenie pisemnych opinii o badanych Sprawozdaniach Finansowych wraz z raportem z badania tych sprawozdań uwzględniając wszystkie koszty jakie musi ponieść oferent;
 • określenie składu zespołu przeprowadzającego badania, z uwzględnieniem osób posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie działalności Towarzystw Budownictwa Społecznego;
 • wskazanie metod i terminów badania sprawozdań finansowych;
 • projekt umowy z uwzględnieniem warunków zawartych w ogłoszeniu;
 • wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat wraz z referencjami, w tym z branży,
  w której działa Spółka.

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej adresem zwrotnym wraz z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2019 i 2020r.” do dnia 03.12.2019r. do godziny 15:00
w sekretariacie Spółki. Otwarcie kopert nastąpi do 14 dni od upłynięcia terminu składania ofert
w siedzibie Spółki.

 

Dodatkowe informacje:

 • termin przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych oraz przedłożenia opinii i raportu ustala się odpowiednio na 29.02.2020r. oraz 28.02.2021r.;
 • oferty złożone po upływie określonego terminu ich przyjmowania nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu oferty do Spółki).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 71 318-81-47 (wewnętrzny 24)
u Głównego Księgowego Spółki w dni robocze, w godzinach 8:00-14:00.

 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej –
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o

inż. Jerzy Urbaniak


Ogłoszenie znajduje się na Dysku Google (Przycisk powyżej).