INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Jelczu – Laskowicach, z siedzibą ul. Techników 29, 55-220 Jelcz – Laskowice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000124144, NIP: 9121744796, REGON: 932815640, gromadzi i przetwarza informacje w celu realizacji zadań określonych w akcie założycielskim Spółki, tj. między innymi:

1.       budowania domów mieszkalnych i ich eksploatacji na zasadach najmu;

2.       sprawowania na podstawie umów zlecenia zarządu budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi nie stanowiącymi własności Spółki;

3.       wynajmowania lokali użytkowych znajdujących się w budynkach Spółki;

4.       przeprowadzania remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu;

5.       prowadzenia innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą;

 

Wśród ww. informacji Spółka przetwarza również dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego również ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych, stanowią dane osobowe.

 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1 ww. ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 

1.       Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Jelczu – Laskowicach, z siedzibą ul. Techników 29, 55-220 Jelcz – Laskowice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000124144, zwany dalej Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.

2.       Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji ww. zadań określonych w akcie założycielskim Spółki, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a), b), c) oraz f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3.       Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt. 3 powyżej.

4.       Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

5.       Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do żadnego innego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6.       Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

7.       Posiadacie Państwo prawo do:

a.       żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

b.     przenoszenia danych,

c.       wniesienia sprzeciwu,

d.     wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

e.     cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

8.       Z praw wskazanych powyżej można skorzystać kontaktując się z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Jelczu – Laskowicach tel. (71) 318-81-47, (71) 318-88-31, adres e-mail: iod@zgm-tbs.com